logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

sekretariat@profuturo.edu.pl

ul. Przyszłości 4

05-082 Blizne Łaszcz.

Poniedziałek - Piątek

8.00-17.00 | Sekretariat

7.30-18.30 | Szkoła

logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

ul. Kaliskiego 29A

01-476 Warszawa

07:30 - 18:30

Pon. - Pt.

Akademia sukcesu

Akademia sukcesu

III etap edukacyjny (gimnazjum I-III)

Celem procesu nauczania w gimnazjum jest przygotowanie uczniów do samodzielnego, krytycznego myślenia, samopoznania by w zgodzie z własnym potencjałem i talentami dokonać wyboru liceum i uzyskać najlepsze noty podczas egzaminów końcowych.

W ramach programu dwujęzyczności w języku angielskim prowadzone są następujące zajęcia przedmiotowe: science (biologia i chemia), literatura krajów anglosaskich i literatura amerykańska, geografia, elementy fizyki i matematyki. Uczniowie mają 8 godzin języka angielskiego w tygodniu, z czego 3 lekcje poświęcone są nauce języka, a pozostałe 5 godzin to zajęcia przedmiotowe wykładane po angielsku.

Na koniec pierwszej klasy gimnazjaliści Pro Futuro zdają egzamin zewnętrzny z języka angielskiego PET, a w trzeciej klasie – FCE, obydwa egzaminy prowadzone są z ramienia Cambridge University i British Council.

Podczas pierwszego semestru pierwszej klasy gimnazjum uzupełniamy lub tworzymy dla nowych uczniów portret własny ucznia. Zawiera on profil dominacji, preferowane kanały percepcji, test inteligencji wielorakich, preferowaną, zgodną z osobowościowym potencjałem rolę w zespole, strategie uczenia się, predyspozycje zawodowe.

BiG 5 ,BIG 7

Podstawą procesu uczenia się jest relacja nauczyciel- uczeń. Aby zadbać o zbudowanie, a następnie pielęgnowanie  tej relacji  zaplanowaliśmy spotkania indywidualne każdego ucznia  z każdym uczącym go  nauczycielem w obszarze przedmiotów szkolnych .I uczeń i nauczyciel  mają  za zadanie przygotować się do spotkania wg wskazanej procedury. Efektem tych spotkań jest dokładne poznanie wzajemnych oczekiwań, nakreślenie celów krótko i długoterminowych oraz omówienie strategii osiągania tych celów. Kolejne spotkanie  w ramach BIG  5, BIG 7 to podsumowanie założonych działań i przez ucznia względem przedmiotu i przez nauczyciela względem ucznia.

Mini Konferencje

Poczucie odpowiedzialności za własny rozwój jest niezwykle istotnym elementem dorastania. Na koniec każdego semestru  uczniowie  referują zaproszonym przez siebie gościom (to często nie tylko rodzice) swoje osiągnięcia minionego okresu. Starannie przygotowany plan spotkania  (ze wsparciem wychowawcy i każdego nauczyciela przedmiotowego)  pozwala młodym ludziom  na podsumowanie własnej pracy ,zmierzenie się z samooceną, wyciągnięciem wniosków na przyszłość i przedstawieniem efektów pracy w postaci   projektów, sprawdzianów. Uczniowie  w ramach przygotowań do mini konferencji zapoznają się z zasadami autoprezentacji.

Tutoring – każdy uczeń jest objęty indywidualną opieką nauczyciela – tutora, który wspiera go w wyznaczaniu swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej, w rozwoju naukowym, jak i społecznym. Dzięki tutoringowi nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji, odkrywania swoich talentów a także możliwość zmierzenia się z planowaniem pracy ,badaniem postępów ,czasem weryfikacją  planów.

Uczniowie wybierają obszar, który chcą rozwijać przy wsparciu i pomocy tutora. Dany obszar może realizować przez 3 lata, ale również w każdym roku szkolnym  można je zmieniać. Zmiany tutora też można dokonywać co roku.

W naszym gimnazjum nauczamy przy zastosowaniu najnowszych technologii informatycznych, między innymi używamy tablic interaktywnych, tabletów. Nasi uczniowie korzystają również z multimedialnych programów przyspieszających proces uczenia się.

Uczniowie pracują metodą projektową poszarzając wachlarz swojej wiedzy i doświadczania. Podczas wyjazdów integracyjnych, białej i zielonej szkoły, wymian miedzy szkołami, wyjazdami plenerowymi w ramach fakultetów sportowych maja możliwość doświadczania świata i jego praw poza murami budynku szkolnego.