logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

sekretariat@profuturo.edu.pl

ul. Przyszłości 4

05-082 Blizne Łaszcz.

Poniedziałek - Piątek

8.00-17.00 | Sekretariat

7.30-18.30 | Szkoła

logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

ul. Kaliskiego 29A

01-476 Warszawa

07:30 - 18:30

Pon. - Pt.

Język Angielski w Pro Futuro – po spotkaniu z rodzicami 26 września 2006 r.

W szkole Pro Futuro rozpoczęto diagnozę kompetencji językowych uczniów i opis poziomów biegłości językowej wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ.W celu śledzenia postępów uczniów wprowadzono w szkole Europejckie protfolio językowe, które pozwala uczniom na samoocenę i śledzenie własnych postępów. Praca z Paszprotem językowym (integralną częścią Europejskiego portfolio językowego) odbywa się pod okiem nauczyciela. Nie jest to podręcznik, ani zeszyt ćwiczeń. Europejskie portfolio językowe ułatwia naukę również innych języków obcych. Z podobnym dokumentem pracuje już wielu uczniów w różnych krajach europejskich. Dzięki portfolio uczniowie uczą się samodzielnie dokumentować swoją znajomość języka poznawanego w szkole i poza szkołą. Uczniowie zmieniający szkołę lub planujący uczestniczyć w zagranicznych kursach językowych będą mogli szybko przekazać informację nauczycielom o swoim poziomie kompetencji językowych.
 
 
 
POZIOM
0 – Osoba nigdy nie uczyła się  danego języka obcego.
 
A1 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca w którym mieszka, ludzi których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
 
A2 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: b. podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy)Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym życie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
 
B1 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
 
B2 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia w którejkolwiek ze stron. Potrafi-w szerokim zakresie tematów- formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
 
C1 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne i pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.
 
C2 – Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko co słyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.
 
Pod kierunkiem pani Izy Kołando, kierownika projektu Język Angielski w Pro Futuro, została opracowana szczegółowa koncepcja pracy w roku szkolnym 2006/2007. Rodzice na spotkaniu 26 września zapoznali się z kryteriami podziału na grupy, przydziałem nauczycieli do poszczególnych grup, tytułami podręczników wykorzystywanych na zajęciach oraz z przedmiotowym systemem oceniania opartym na Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.. Modelem docelowym nauki języka angielskiego jest opracowanie szczegółowego opisu kompetencji językowych uczniów, w celu optymalizacji podziału na grupy językowe. W każdym miesiącu przygotowany zostanie opis celów zajęć dla poszczególnych etapów kształcenia. Będą one dostępne na stronie internetowej w zakładce Angielski w Pro Futuro od 7 października.
 
 
Nauka języka angielskiego odbywa się w 27 grupach. Podział na grupy nie jest podziałem stałym i będzie modyfikowany w miarę postępów uczniów. Obecnie funkcjonujący podział grup w klasach nauczania zintegorwanego oparty jest na klasowym systemie. Uczniowie w każdej z klas zostali podzieleni przez nauczycieli języka angielskiego na dwie grupy. W klasach gimnazjum wprowadzono podział międzyklasowy, który z punktu rozwoju ucznia i efektywności uczenia jest najbardziej pożądanym modelm. W ten sposób powstają większe i bardziej zróżnicowane liczby grup. Na spotkaniu rozważano również możliwość wprowadzenia podziału międzyoddziałowego w klasach młodszych (np. połączenie klas pierwszych). W wyniku takiego podziału powstaje od 4 do 5 grup o zróżnicowanym poziomie nauczania.  Takie rozwiązanie ma również słabe punkty. Dotyczą one strony organizacyjnej. Uczniowie tworzą swoje grupy nie na podstawie przydziłu klasowego, bowiem na zajęciach spotykaja się z uczniami z innej klasy. Niżej podajemy liczby grup na poziomie poszczególnych  oddziałów.
 
 
Klasy pierwsze 5 grup
Klasy drugie 6 grup
Klasa trzecia 1 grupa
Klasa czwarta 2 grupy
Klasa piąta 3 grupy
Klasa szósta 2 grupy
Klasa pierwsza gimnazjum 2 grupy
Klasy drugie gimnazjum 3 grupy
Klasa trzcia gimnazjum 3 grupy.
 
Każda grupa ma 5 godzin zajęć j. agnielskiego w tygodniu. 4 godziny odbywają się z polskimi nauczycielami, 1 godzinę w tygodniu prowadzi netive speaker.
Comments are closed.