logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

sekretariat@profuturo.edu.pl

ul. Przyszłości 4

05-082 Blizne Łaszcz.

Poniedziałek - Piątek

8.00-17.00 | Sekretariat

7.30-18.30 | Szkoła

logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

ul. Kaliskiego 29A

01-476 Warszawa

07:30 - 18:30

Pon. - Pt.

Konkurs Fotograficzny „Moje Wakacje”

KONKURS FOTOGRAFICZNY „MOJE WAKACJE”
 
REGULAMIN KONKURSU
1. Pani Izabela Owczarek (wychowawca klasy IIIc), zwana dalej „Organizatorem”, ogłasza konkurs
fotograficzny na najlepszą fotografię o tematyce: „Moje WAKACJE”, zwany dalej: „Konkursem”.
2. Informacja (ogłoszenie) o Konkursie zamieszczona będzie w portalu internetowym szkoły PRO
Futuro.3. Konkurs ma charakter otwarty i mogą brać w nim udział wszyscy „fotogr afowie” będący uczniami
klas IIII
szkoły PRO FUTURO.
4. Każdy uczestnik może przedstawić na Konkurs tylko jedną fotografię.
5. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 26 października 2007 roku. Prace dostarczone po tym
terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
6. Prace konkursowe należy dostarczyć w dwóch formatach: w formie elektronicznej, w postaci
plików o objętości nie większej niż 1 MB, wysłanych na następujący adres elektroniczny:
KonkursFoto@vippd.pl oraz w formie odbitki zdjęcia w formacie 15×10, którą należy dostarczyć do
Organizatora konkursu.
7. Podczas przyznawania nagród w Konkursie brane będą pod uwagę jedynie te prace, które zostały
nadesłane w terminie, spełniają warunek rozmiaru (elektroniczne) i formatu (odbitka) zdjęcia i są
związane z tematyką konkursu.
8. Zwycięzcy konkursu otrzymają bardzo interesujące nagrody.
9. Zwycięzców Konkursu wyłoni specjalne jury konkursowe, które zbierze się najpóźniej do dnia 30
października 2007 roku. Obrady jury konkursowego są tajne. Podczas przyznawania nagród w
Konkursie brane będą pod uwagę walory artystyczne i techniczne nadesłanych prac.
10. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez pocztę elektroniczną, wysłaną na
adres elektroniczny, z którego nadesłali zdjęcia na Konkurs.
11. Werdykt jury konkursowego jest ostateczny.
12. Przekazanie nagród zwycięzcom Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.10.2007 r.
13. Nadesłanie fotografii na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że zapoznał się
z postanowieniami niniejszego Regulaminu i że akceptujcie te postanowienia bez żadnych zastrzeżeń.
Zdjęcie do artykułu

konkurs_foto.jpg

Comments are closed.